zazeli2_09

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice na projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od dana 23. srpnja 2020. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) Općina Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice na projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“

I. CILJANA SKUPINA

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na teže zapošljive skupine kao što su: žene starosti 50 godina i starije, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

II. OPIS POSLOVA

– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni i osobnom izgledu,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
Za minimalno šest (6) korisnika projekta.

III. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica je 15.

IV. MJESTO RADA

Navedeni poslovi iz točke II. ovog Javnog poziva obavljati će se na području Općine Stari Mikanovci (naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci).

V. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci.

VI. DOSTAVA PRIJAVA

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete iz točke I. ovog Javnog poziva, uz prijavu na natječaj i životopis, dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Preslika osobne iskaznice,
2. Preslika dokaza o završenoj školi,
3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva),
4. Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr ). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.
Važećom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i potrebne dokumente koji su navedeni u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i valjanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Pisane prijave podnose se osobno ili putem pošte, na adresu:

OPĆINA STARI MIKANOVCI
ŠKOLSKA 1
32284 STARI MIKANOVCI

sa naznakom „Za natječaj – Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“

VII.
Prijave se dostavljaju zaključno s danom 01.10.2020. godine.
Odluka o odabiru kandidatkinja biti će objavljena na stranicama: www.mikanovci.hr

Općinski načelnik

Mario Milinković, bacc.ing.el.

DOKUMENTI:

Scroll to Top