notes

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 19., članka 28. stavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljuje

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :

1. KOORDINATOR/ICA NA EU PROJEKTU „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ Općine Stari Mikanovci – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

– stručno znanje: visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;
– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;
– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija,
– poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
– vozačka dozvola B kategorije
– poznavanje engleskog jezika

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
 • lastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba
  ovjeravati),
 • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa.

Trajanje radnog odnosa – 18 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Podaci o opisu radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na Internet stranici Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane prijave podnose se do 12. kolovoza 2020. godine na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica na EU Projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada Općine Stari Mikanovci – ne otvaraj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA:
Danijela Ljubas, mag.iur.


Dokmenti:

Scroll to Top